Vandring i Lyngsalpene
©Vegard Stien - Lyngen Adventure

Bærekraftig utvikling av reisemålet Lyngenfjordregion

Her finner du alt av informasjon om prosjektet

Prosjektperiode 2020 - 2023

Mål

Formålet med prosjektet er å utvikle en destinasjon som er kommet fremst innen bærekraftig utvikling med lønnsomme bedrifter som leverer høy kvalitet på sine produkter og skaper helårsarbeidsplasser.

Hva ønsker vi å få til med dette prosjektet?

I vår handlingsplanen til reiselivsstrategien har vi definert ulike tiltak for å når vårt visjon med å blir "... mest foretrukket i Nord-Norge innen bærerkaftige opplevelser".

Tiltak:

Prosjektet går over tre år og skal jobbes med følgende tiltak:

 

Delmål 1: Fremme kultur, historie og lokalmat

D 1.1. Få på plass kultur- og historieprodukter med Nord-Troms Museum og Senter for nordlige folk
Bakgrunn Per i dag er NRTM et museum for lokal- og regionalbefolkningen. Men historieformidling er svært interessant for mange tilreisende og derfor bør museumsanleggene være enda bedre synlig for alle tilreisende. Det sammen gjelder Senter for nordlige folk.
Mål og effekter Gjøre museumsanleggene og Senter for nordlige folk synlig på hjemmesiden til Visit Lyngenfjord og online bookbart, slik at det blir enklere for tilreisende.
Status (gjort)

2020:
Nord Troms Museum er medlem hos Visit Lyngenfjord
- Alle museumsanlegg er synlig på hjemmesiden
- Museum har fatt opplæring i bruk av Citybreak bookingsystem for å selge billeter onlineSenter for nordlige folk er medlem hos Visit Lyngenfjord
- Senter er synlig på hjemmesiden 
- Det ble gjennomført møter med ledelsen for å diskutere produktutvikling

2021:
- Sjøsamisk lokalmat mer synlig på hjemmesiden.
- Det ble gjennomført et matlagingskurs som kan blir til et salgbar produkt

 

Status (planlagt)

Nord Troms Museum:
- ta i bruk iTicket (Citybreak)
- utvikle flere produkter (museumspass som gi tilgang til aller anlegg)

Senter for nordlige folk:
- utvikle matlagingskurs

 

D 1.2. Synliggjøring av kulturarrangementer
Bakgrunn Lokal kultur er en viktig del av opplevelsen for tilreisende. Lyngenfjordregionen som bærekraftig reisemål har som mål å gjøre lokal kultur enda mer og bedre synlig.
Mål og effekter Markedsføre kulturarrangementer i regionen, via de ulike kanalene til Visit Lyngenfjord. Effekten vil være at regionen blir mer interessant for tilreisende og at kulturarrangementer kan øke lønnsomheten.
Status (gjort)

VL informere stadig vekk om kulturarrangementer på sin facebook side.

Status (planlagt)

Det skal utvikles en presentasjon på vår hjemmeside med et årshjul.

 

D 1.3. Salg av kulturprodukter og pakkeløsninger
Bakgrunn Alle regioner har en lokal kultur. Men det er ofte umulig eller svært vanskelig for tilreisende å bli en aktiv del av dette. Derfor er det viktig å tilpasse det, slik at også turister enkelt kan delta og få oppleve den unike, lokale kulturen.
Mål og effekter Jobbe aktivt med kulturarrangører, som er villige til å satse på reiselivet og utvikle nye produkter som er tilgjengelig, enten som enkelt produkter eller som del av en pakkeløsning. Effekten er større tilbud for turister som ønsker kulturopplevelser og økt lønnsomhet for arrangørene.
Status (gjort)

- Kronebutikken: vi har utviklet et produkt sammen med Kronebutikken som selges også via pakker
- Ihana: utviklet et kultur produkt ved Ovi Raishiin. Selges ikke direkte, men via andre aktører.
- Hurtigruten: i forbindelsen med anløp av Hurtigruten i Lyngenfjorden, ble det utviklet utfluktsprogrammer som inneholde en god del kulturopplevelser.

2021:
Tematur Jan Baalsrud: det utvikles Jan Baalsrud guiding og tilhørende produkter
- Tematur Mat: det jobbes med utvikling av matprodukter

Status (planlagt) - Tematur Mat: det jobbes med utvikling av matprodukter

 

D 1.4. Utvikle Lokalmatguiden
Bakgrunn Å fremme lokalmat er et av de viktige tiltakene innen bærekraftig reisemålsutvikling. Lokalmat er en av de mest autentiske opplevelsene turister kan oppleve.
Mål og effekter Lokalmatguiden er allerede på plass, men bør oppdateres og designes bedre for å gjør den mer attraktiv og innbydende. I tillegg bør den trykkes slik at folk kan ta den med. Effekten vil være økt lønnsomhet og oppmerksomhet rundt lokale matprodusenter og -leverandører.
Status (gjort)

- Oppdatere eksisterende lokalmatguide

Status (planlagt) - I forbindelsen med BR re-merking lages en oversikt over alle lokalmatprodusenter
- lage ny lokalmatbrosjyre (inneholde også tematur) med fokus på produsenter, spisesteder, overanttingssteder som har fokus på lokalmat

 

Delmål 2: Tilrettelegge for gjennomføring av bærerkaftige aktiviteter

D 2.1. Være pådriver og inspirere kommunene
Bakgrunn Lyngenfjordregionen har siden 2017 hatt status som bærekraftig reisemål, men det betyr ikke at vi kan slappe av. Vi må kontinuerlig arbeide for å utvikle oss. Kommunen, bedrifter og lokalbefolkningen er den del av dette og vi må få dem med på laget, slik at arbeidet ikke stagnerer og man ender med å stå i fare for å miste merket for bærekraftig reisemål.
Mål og effekter
  1. Vi ønsker at alle kommunene er klar over dette og informerer om status som bærekraftig reisemål på sine hjemmesider.
  2. Vi ønsker at flere bedrifter sertifiserer seg innen f.eks. Green Key, Miljøfyrtårn osv.
  3. Vi ønsker å jobbe tettere sammen med lokalbefolkningen, gjennom Ishavskysten Friluftsråd og Nord-Troms Friluftsråd
Status (gjort)

2020:
- Alle kommuner skriver på demmes hjemmeside om bærekraftig reisemål
- I 2020 begynnte vi med insalg av GreenKey ordning til overnattingsbedrifter. Det forventes at en bedrift blir sertifisert i løpet av 2021.
- Informert friluftsrådene om vårt arbeid og prøvd å inkludere dem i diverse prosjekter
- Vi har vært årlig i alle kommuner for å informere om aktiviteter VL gjennomføre også angående bærerkaftig reisemål.

Status (planlagt) - Vi fortsette med årlige orientteringsmøter om status VL og bærerkaftig utvikling av destinasjonen.
- Bidrar aktivt in på spørsmål om bærerkaftig utvikling hos kommunen.

 

D 2.2. Gi informasjon om søppelhåndtering
Bakgrunn Per i dag blir ikke næringsavfallet kildesortert, da dette er ikke lovpålagt. VL mener at dagens løsning hvor kun privat avfall kildesorteres er ulogisk.
Mål og effekter Sammen med Avfallsservice AS skal man sørge for at flere bedrifter leverer kildesortert avfall og at Avfallsservice AS også henter den sortert. Effekten er økt miljøvennlighet ved at bedriftsavfall blir kildesortert.
Status (gjort)

2020:
- Gjennomført møte med Avfallservice
- Avfallservice har presentert muligheter for kildesortering til reiselivsbedrifter på medlemsmøte

2021:

Status (planlagt) - Gi innspill til bedre søppelhåndtering i regionen
- sørge for at flere bedrifter går over til kildesortering

 

D 2.3. Inspirere til kartlegging, merking og vedlikehold av stier
Bakgrunn Merking og tilrettelegging av stier i utmark styres i dag av dugnadsinnsatsen til lag og foreninger. Innsatsen sørger for tilrettelegging for lokalbefolkningen, men ikke nødvendigvis med tanke på turistene og deres behov.
Mål og effekter Få i gang en diskusjon om hvordan det er mulig å tilrettelegge bedre for turister på utvalgte stier. Effekten er at lokalbefolkningen, kommunene og politikerne er mer bevisste rundt at tilrettelegging må skje samtidig både for lokalbefolkningen og turistene.
Status (gjort)

2020:
- VL deltok og vi er fortsatt aktivt i bærerkaftig besøksforvaltningsprosekt Storfjord
- VL sitte i faglig rådgivende utvalg for LVO Lyngsalpen og Reisa NP

2021:

Status (planlagt)  - Øke dialog med friluftsrådene angående stier og tilrettelegging

 

D 2.4. Være pådriver for å drive utvikling av stier og bålplasser m.m.
Bakgrunn Hvordan tilrettelegger man for turistene? Hvem skal betale for det? Dette vil komme store utfordringer når det blir flere turister som benytter seg av dagens infrastruktur (som er gjort på dugnad for lokalbefolkningen) og det kan stilles spørsmål om hvorvidt den vil tåle et større trykk.
Mål og effekter VL vil undersøke muligheten for å finansiere tilrettelegging for turister gjennom en stiftelse eller liknende. Hvilke midler finnes eller finnes det andre løsninger? Utarbeide en plan/skisse for et mulig selskap/stiftelse etc. som kan sørge for finansiering av reiselivsrelatert infrastruktur. Effekten er at det blir mulig å utvikle destinasjon mer bærekraftig.
Status (gjort)

2020:

2021:
- Gjennom Destinasjonsforum Nord skal det inhentes kunnskap og muligheter

Status (planlagt) - Gjennom Destinasjonsforum Nord skal det inhentes kunnskap og muligheter
- Tar det opp i Nord-Troms Regionråd

 

D 2.5. Kartlegge parkeringsmuligheter
Bakgrunn Muligheten for turister å parkere på utviste parkeringsplasser er viktig for å unngå konflikter med lokalbefolkning, men også sørge for en bedre totalopplevelse for de som besøker oss med egen bil.
Mål og effekter Kartlegge behovet. VL har allerede gjennomført dette for skisegmentet – og sett på parkeringsplasser i Lyngen og ytre Kåfjord. Målet er å utvide kartleggingen og finne finansiering for dette.
Status (gjort)

2020:
- Gjennomført for ski-topptur segment

2021:

Status (planlagt)

- følge opp kommunen (Lyngen og Kåfjord)
- følge opp Storfjord Kommune i henhold til nordlys- parkering

 

Delmål 3: Blir en helårsdestinasjon gjennom produktutviklingen

D 3.1. Kompetanseheving i bedrifter
Bakgrunn Reiselivet i regionen vår har lite formell kunnskap. Mange driver innen reiselivet, delvis med god suksess, uten å ha reiselivsrelatert utdanning. Det er et åpenbart behov for mer og bedre kunnskap for å lykkes i et marked, som stadig utsettes for internasjonalisering, økt behov for kundeinnsikt og mer tilrettelegging av produkter. Det kreves mye kunnskap for å utvide sesongene med de riktige produktene og markedskampanjene.
Mål og effekter Fortsette å oppfordre medlemsbedriftene til å ta kurs og utdanning, men også tilby dette selv via VL sine utdanninger der det er mulig. Effekten vil være økt lønnsomhet og at flere bedrifter vil lykkes over lengre tid.
Status (gjort)

2020:
- pga. Covid19 har mange bedrifter deltat på utdanning for å omstille seg (norske marked) og for å videre utdanne seg

2021:
- Jan Baalsrud Guide utdanning i regi av Visit Lyngenfjord (gjennomført juni 2021)

Status (planlagt)

- fortsette å oppfordre bedrifter å utdanne seg.

 

D 3.2. Utvikle nordlysprodukter og produkter i lav og skyldersesongen
Bakgrunn Markedet for nordlysturisme er i stadig vekst og dette gjør at Tromsø, som nordlyshovedstad, har et økende problem med å takle trykket. Dette sørger for at regionen rundt Tromsø, som vi er en del av, opplever økning i nordlysturisme. For oss er det en nødvendighet at turistene ikke kun oppholder seg i Tromsø, men også aktivt bruker regionen rundt bykjernen.
Mål og effekter Vi skal arbeide videre med å utvikle de gode, spennende produktene nordlysgjestene (Epic-Erik, Nybegynner-Nils) ønsker. Samtidig må vi arbeide videre med å markedsføre disse og gjøre produktene lett å booke via vårt bookingsystem.
Status (gjort)

2020:
- utviklet nye pakkeprodukter til det norske marked

2021:
 

Status (planlagt) - jobber videre med å utvikle produkter/pakker for det norske og internasjonale marked
- legge ut produkter på salg via Citybreak

 

D 3.3. Undersøke muligheten for et samarbeid med cruisenæring
Bakgrunn Cruisenæringa er en av de næringene innen reiselivet som vokser mest. Også i Nord-Norge har tilgangen på cruisebåter økt. Lyngen har fra før krigen hatt tradisjoner for å være en cruisebåtdestinasjon og det har vært en del anløp der den siste tiden. Ønsker man cruiseturisme? Cruise blir ofte nevnt som skrekkeksempelet på masseturisme, og at man ikke ønsker det.
Mål og effekter Gjennomføre et prosjekt for å undersøke om det er likevel er mulig å satse på cruisenæringen, og hva dette vil kunne bety for regionen.
Status (gjort)

2020:
- Gjennomført forprosjekt Cruise

2021:
 

Status (planlagt) - avventes om det skal fortsettes med hovedprosjekt

 

D 3.4. Oppdatere vandreguide for Lyngenfjordregionen
Bakgrunn Vandreguiden ble produsert av VL i 2015, og har blitt en suksess. Den sørger for at flere tilreisende velger å bli noen ekstra dager i regionen, for å gå på vandreturer.
Mål og effekter VL utvidet til Skjervøy/Nordreisa og vandreturer fra disse kommunene skal også være presentert i guiden.
Mål og effekt
Vi skal lage en vandreguide for hele destinasjon. Effekten er at flere turister kommer forlenger oppholdet i destinasjonen for å gå vandreturer.
Status (gjort)

2020:
- oppdatert 2019 (også bruk av kvensk istedenfor finsk)

2021:

Status (planlagt) - vandreturene skal legges ut på de mest aktuelle turapper

 

D 3.5. Oppdatere reiseguide for Lyngenfjordregionen
Bakgrunn Reiseguiden er en PDF-guide som informerer om regionen på sammen måte som en Roadbook gjør. Etter utvidelsen, skal reiseguiden også utvides til å inneholde informasjon om Skjervøy og Nordreisa.
Mål og effekter Utvide reiseguiden og gjør den mer tiltalende og lesbar! Effekten er at turister lettere finner frem til de mange skjulte skattene som finnes i vår destinasjon, som ingen andre reisehåndbøker eller annet (TripAdvisor f.eks.) skriver om. Effekten vil være at noen av de turistene som kommer, blir lengre.
Status (gjort)

2020:
- Oppdatert i 2020

2021:

Status (planlagt) - Oppdateres i 2021
- Design av reiseguide i 2022

 

D 3.6. Utvikle skuldersesongene
Bakgrunn Destinasjonen vår er veldig variert og mangfoldig, dermed har regionene ulike skuldersesonger.
Disse skuldersesongene bør kartlegges og det bør lages den plan for hvordan man kan utvikle og arbeide videre med disse.
Mål og effekter Utrede hvilke skuldersesonger som finnes i de ulike regioner i destinasjonen. Lage en plan over hva som må til for å utvikle skuldersesongene. Effekten vil være at man kommer nærmere helårsdrift for bedriftene.
Status (gjort)

2020:
- se reiselivsstrategi
- Cruise (aktiviteter om sommeren), stisykling (høst), topptur på ski Skjervøy, Nordreisa

2021:

Status (planlagt) - har et internet møte for å finne ut, hvilken skuldersesongen VL burde jobbe med mer i framtiden

 

Delmål 4: Økt synlighet og bedre informasjon internt og eksternt

D 4.1. Forbedre og oppdatere hjemmesidens SEO og innhold
Bakgrunn Synlighet på nett er alt i en digital hverdag, derfor er det viktig å ha en god SEO-strategi på plass. Det samme gjelder et oppdatert innhold.
Mål og effekter VL bør ha en god SEO-strategi på plass og bør arbeide aktivt med å øke synligheten for hjemmesiden på nett. Effekten er at flere finner fram til Visit Lyngenfjords hjemmeside og får informasjon om reiselivsbedriftene i regionen.
Status (gjort)

2020:
- Lyngenfjord2.0 prosjekt
- utarbeidet en digital strategi

2021:

Status (planlagt) - fortsette med fokus på digital markedsføring

 

D 4.2. Bedre turistinformasjon - DTUI
Bakgrunn VL driver ikke lenger ordinær turistinformasjon. Enten gjør kommunene det selv eller f.eks. i Nordreisa gjør det via  Halti SA.
VL har ansvaret for de digitale TUI, som er plassert ulike steder i regionen.
Mål og effekter Etablering av flere digitale turistinformasjoner rundt om i hele region. I tillegg finnes et prosjekt som skal sørge for bedre informasjon for hele Troms, via digitale plattformer i turistinformasjonene «Arctic Visitors Center». Effekt er at det blir enklere for turister og reise rundt i hele fylket (sømløs reise).
Status (gjort)

2020:
- Sammarbeidsprosjekt med Visit Tromsø, Visit Senja --> resultat ny felles CMS

- Utvidelse av digital TUI (Kåfjord og Lyngen)

2021:
- etablering av turistinformasjon i Tromsø - egen desk på turistinformasjon hos Visit Tromsø

Status (planlagt)

- fortsette å informere om regionen på VL sine digitale plattformer

- Lage landingssider for hver kommune + Enontekiø

 

D 4.3. I større grad bruke ambassadører
Bakgrunn Det er ikke lengre bare vi som styrer markedskommunikasjon, men i økende grad de besøkende via sosiale medier. Vi driver ikke lenger med markedsføring, men markedsmanagement. Vi må altså bruke de som markedsfører vår region bedre med å legge til rette for hvilke budskap som skal deles videre på sosiale medier.
Mål og effekter Skape et ambassadørprogram med de fem beste fotografene som passer for vår destinasjon og de personas (gjester) vi ønsker oss.
Status (gjort)

2020:
- det er en økende antall brukere som #@VL på SoMe

2021:

Status (planlagt) - sørge for at alle #@ VL i de bilder som ble laget fra regionen gjennom ulike kampanjer

 

D 4.4. Blir bedre på sosiale medier og i digitale kanaler
Bakgrunn Sosiale medier endre seg hele tiden og derfor er det viktig å holde oss oppdaterte og følge med på hva som skjer.
Mål og effekter Være til stede hvor man kan, ha kunnskap om nyheter og trender innen det digitale reiselivet
Status (gjort)

2020:
- Lyngenfjord2.0

2021:
- Lyngenfjord2.0

Status (planlagt) - egen ressurs kun for digital markedsføring

 

D 4.5. Bedre intern kommunikasjon
Bakgrunn Det er viktig at de vi vil nå vet hva VL driver med. Derfor bør vi informere godt om våre aktiviteter, tiltak og mål.
Mål og effekter Sende ut et nyhetsbrev månedlig med informasjon om hva vi gjør og PM om viktige nyheter ved behov.
Status (gjort)

2020:
- send nyhetsbrev
- send pressemeldinger

2021:

Status (planlagt) - fortsette med jobben

 

D 4.6. Bruke personaser
Bakgrunn NNR har innført det strategiske kompasset og personas, og vil følge denne utviklingen tett. VL har jobbet med det samme i sin reiselivsstrategi for Lyngenfjordregionen og ser det som avgjørende å bruke i vår framtidige kommunikasjon.
Mål og effekter VL skal jobbe på sammen måte som NNR og utvikle en kommunikasjonsstrategi for hvordan VL bruke personaskartoteket og travel styles. Effekten er at man jobbe mer målrettet mot de personas man ønsker til destinasjonen.
Status (gjort)

2020:
- innført og brukes

2021:
- innført og brukes

Status (planlagt) - innført og brukes

 

D 4.7. Digitale kompetanse hos medlemsbedrifter
Bakgrunn Den digitale kompetansen innen markedsføring er avgjørende per i dag for å lykkes. Men kompetansen hos de reiselivsbedrifter i regionen er veldig ulikt.
Mål og effekter Gjennom 1:1 opplæring og hjelp med å sette i gang digitale kampanjer for reiselivsbedrifter kan VL klarer å øke kunnskap om bruk av disse verktøy betraktelig.
Status (gjort)

2020:
Lyngenfjord 2.0

2021: 
- fram til juni 2021 - Lyngenfjord2.0

Status (planlagt)  - planlagt workshop

 

D 4.8. Bedre informasjom om bruk av naturen
Bakgrunn Å fortelle gjestene hvordan dem skal forholde seg i vår natur er viktig for å bygge opp respekt og skal sørge for at man er tydelig at en befinner seg i en sårbar natur.
Mål og effekter Det er viktig at gjestene behandler naturen og lokalbefolkningen på en respektfull måte. Gjennom god informasjon på de stedene hvor gjestene oppholder seg får vi det til.
Status (gjort)

2020:
- vi informere i alle brosjyrene om  forsvarlig bruk av naturen
- artikkel på hjemmesiden om allemansretten

2021:
- fortsette å oppfordre bedrifter å informere sine gjester om "code of conduct" - se brosjyrene

Status (planlagt) - fortsette å oppfordre bedrifter å informere sine gjester om "code of conduct"