Hurtigruten på Lyngenfjorden
©Ørjan Bertelsen

Skal Lyngenfjordregionen satse på cruiseturisme eller ikke?

Dato: 16.11.2020

Det er ingen tvil om at Lyngenfjordregionen vil stille strenge krav om det skulle bli cruiseturisme her i framtiden. 

Det finnes mange ulike meninger om cruisenæringen og når temaet diskuteres blir det ofte høy temperatur og følelsene settes i sving. De som er positive til cruiseturisme vil ofte trekke frem at denne reiselivsnæringen sørger for økt verdiskaping og sysselsetting langs norskekysten. Skeptikerne peker på at cruiseskipene er kilden til store miljøforurensninger, samt problematikken med masseturisme og at verdiskapning først og fremst skjer i internasjonale rederier, og ikke lokalt. 

Visit Lyngenfjord har fra ulike hold både blitt oppfordret til å utvikle cruiseturismen rundt Lyngenfjorden, men også blitt advart mot det samme. Destinasjonsselskapet er kommunenes verktøy for reiselivsutvikling i regionen. Vårt arbeid er å utvikle regionen til et bærekraftig reisemål blant annet med mål om å øke antall helårsarbeidsplasser innen reiselivsnæringen. Dette gjør at vi må finne tiltak vi kan arbeide med for å drive reiselivet i regionen videre. 

For å kunne ta en kunnskapsbasert avgjørelse angående cruiseturisme, har vi gjennomført et forprosjekt, finansiert av alle våre eierkommuner, som skulle undersøke om Lyngenfjordregionen ønsker å satse på cruisenæringen og på hvilken måte dette eventuelt skal gjøres. Prosjektet har samlet kunnskap og erfaringer. Og skulle vi bli enige om å fortsette vil forprosjektet være starten på et hovedprosjekt. Vi har intervjuet og vært i dialog med lokalbefolkningen, reiselivsnæringen og politiske- og administrative ledelser i alle kommunene. Den fullstendige rapporten er nå klar og bør leses i sin helhet på vår hjemmeside

Forprosjektet viser at det er delte meninger blant de lokale bedriftene og lokalbefolkningen i Lyngenfjorden om en satsing på cruise er det riktige å gjøre. De som er positive trekker frem mulighetene for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser i reiselivsnæringen, mens motstanderne fremhever miljø og overturisme som store problemområder innen cruiseturisme. Generelt er de fleste opptatt av at det skal stilles strenge krav til eventuelle cruiseskip for å unngå overturisme og ødeleggelse av vår natur og kultur.

Rapporten anbefaler at Visit Lyngenfjord tar prosjektet inn i neste fase, men at det skal stilles strenge og tydelige krav til cruisenæringen lokalt. Blant annet anbefales: 

•    At skip som er miljøvennlige foretrekkes og eldre skip som forurenser mye ikke er ønsket til Lyngenfjordregionen. Det anbefales å følge EPI-indeksen for å tiltrekke seg de mest mulig miljøvennlige skipene.
•    Å jobbe mot cruiseskip med maks 700 passasjerer ombord. 
•    Et selskap står ansvarlig for alle landbaserte aktiviteter og utflukter, slik at hele regionen drar nytte av cruisene.
•    Å arbeide for å maksimere antall gjester som deltar på guidede aktiviteter og at færre gjester kun går i land på egen hånd. 
•    Innføre forbud mot at cruiseskip rederiene selv kan organisere guidede turer på land. Alt av landbaserte aktiviteter skal være lokalt styrt. 
•    Strategien for en bærekraftig cruiseturisme må ligge til grunn i cruisesatsingen. Denne må følges av alle de involverte kommunene og bedriftene.

Men hvorfor skal vi satse på cruiseturisme? Noen av argumentene for at regionen skal satse på cruise under regulerte forhold, er at cruise vil sørge for flere helårsarbeidsplasser hos aktivitetsleverandører. Dette ønsker jeg å utdype litt mer. Det har blitt mange flere reiselivsbedrifter som tilbyr guidede aktiviteter de siste årene, takket være nordlysturismen. De aller fleste har mye å gjøre om vinteren, men lite om sommeren. En sommersatsning på cruise kan hjelpe slike bedrifter å ansette guider på helårsbasis. Og når disse guidene har en helårsjobb er det også mer sannsynlig at de etablerer seg i regionen med familie og bidrar til lokal verdiskaping som man ønsker seg på et bærekraftig reisemål. I tillegg viser eksempel Alta, at cruise og den omsetningen cruisenæringen kan skape på noen få dager i året, gir et bredere tilbud av aktiviteter også for individuelle reisende og lokale.

Andre aspekter er at destinasjonen er stor og mangfoldig og kan spre besøkende ut på ulike aktiviteter. Samtidig er det viktig å undersøke hvor stort antall besøkende regionen faktisk tåler og utfra dette sette grenser. Destinasjonen er også attraktiv siden den vil være en ny og spennende cruisedestinasjon med mange gode aktivitetsleverandører. Til sist må det nevnes at en god del reiselivsaktører, og innbyggere allerede er positive og ønsker en framtidig cruisesatsing velkommen. Når det er sagt, så understreker rapporten at det fremdeles er mange spørsmål og problemstillinger som må avklares og tas hensyn til før man kan gå videre i prosessen. 

På bakgrunn av dette mener Visit Lyngenfjord at et svar på om destinasjonen skal satse på cruiseturisme eller ikke, er at vi kan satse på cruise dersom de foreslåtte kravene ligger til grunn. Dermed sørger vi for at reiselivsbedriftene og regionen vår drar nytte av cruiseturisme og at om det kommer aktører hit som ikke er villige til å følge disse, så er de ikke velkomne! Dette kan høres drastisk ut, men vi må slutte å selge oss for billig. Det er vår region, vår natur og vår kultur – alle er hjertelige velkomen til å nyte denne, så lenge man følger våre retningslinjer. Vårt ønske er å bevare naturen og kulturen, samtidig som vi satser på en viktig distriktsnæring som kan skape helårsarbeidsplasser og motarbeide fraflytting og forgubbing. 

For oss er det viktig at en fremtidig cruisenæring skal ha fokus på lokal verdiskaping med et tydelig miljøfokus. Dette vil også sørge for at vår destinasjon vil tiltrekke seg de gjester og skip som deler vår visjon om en mer bærekraftig framtid.  

Reiselivsnæringen står i dag over svært store utfordringer grunnet covid-19-pandemien og mange undrer seg sikkert over hvorfor vi ønsker å satse på cruiseturisme i en tid hvor hele bransjen ligger nede.  Grunnen til dette er at dette er en langsiktig satsning og arbeidet vi legger ned nå vil ikke gi synlige resultater før om tre år eller mer. Vi er nødt til å tenke positivt og se framover – en dag vil pandemien være over og da vil folk ha et sterkt ønske om å reise og oppleve verden. Da vil også cruisenæringen starte opp. For Lyngenfjordregionen er det ingen ulempe at vi har litt tid på oss og Visit Lyngenfjord arbeider for framtida og gjør det vi kan for at de reiselivsbedriftene som sliter helt ekstremt i dag skal ha noe å se fram til og jobbe mot.  

Rapporten er oversendt Nord-Troms regionråd og alle kommunene for politisk behandling. Til tross for at hver kommune selvsagt bestemmer for seg selv, er det et stort ønske at en samlet region tar avgjørelsen om å invitere næringen hit under de nevnte forutsetninger, da cruiseskipene vil besøke hele regionen og ikke bare en enkelt kommune.