Dame som går på tur i Landskapsvernområdet
©Petr Pavlíček

Lyngsalpan landskapsvernområde

Lyngsalpan landskapsvernområde er en naturperle i verdensklasse. Her finner du noe av den vakreste naturen i Norge og fjellområdet skiller seg tydelig ut med sine høye tinder og mange isbreer.

Lyngsalpan landskapsvernområde strekker seg over et område på hele 961,2 km² i de fire kommunene Lyngen, Tromsø, Storfjord og Balsfjord i Troms. Selve Lyngsalpan ligger på Lyngenhalvøya og her finner du det 1834 meter høye Jiehkkevárri, som er det høyeste fjellet i fylket.

  • Visste du at det finnes omlag 140 isbreer på halvøya og det samlede arealet av disse er på nærmere 100 km²?

Hovedårsaken til de mange isbreene er at den høye fjellrekka fungerer som effektiv sperre til å fange opp fuktighet fra skyer. Ønsker du å oppleve en av isbreene, så er det virkelig verdt å legge turen til Steindalsbreen i Storfjord. Les mer om Steindalsbreen her! 

Lyngsalpan - en populær toppturdestinasjon

De bratte fjellene har de siste årene blitt en svært populær destinasjon for de som søker unike og utfordrende opplevelser i naturen. På sommeren tiltrekkes fjellklatrere fra hele verden for å bestige de bratte fjelltoppene, og for de som liker seg i lavlandet finnes det en rekke alternativer til ulike turer og interessante områder å undersøke. Lyngsalpene er kåret til Norges beste destinasjon for toppturer om vinteren. Dette fordi fjellområdet har sin unike kombinasjon med bratte fjell i kystnær natur. Det er gode snøforhold hele vinteren og man kan gå både enkle korte turer eller lengre ekspedisjonslignende klassikere.

Høye fjell og trange daler på Lyngenhalvøya

Lyngenhalvøya er nesten delt i to ved Lyngseidet av fjordarmen Ullsfjorden i Kjosen. Fjellmassivet gjennomskjæres av flere trange daler som er forholdsvis lett å ta seg fram i.Det meste av landskapsvernområdet ligger over skoggrensen og har stor naturfaglig verdi som glasiologisk og kvartærgeologisk referanseområde. 

Dyreliv og flora i Lyngsalpan

I de mest alpine områdene er dyrelivet fattig, men i dalene og i skogsområdene finnes det et rikt og variert fugleliv. Halvøya har blant annet en svært variert dagrovfuglbestand og det er observert at alle de åtte ugleartene i Troms hekker nettopp her.Området er også sommerbeite for tamrein og det finnes elg over det meste av halvøya. Store rovdyr skal ikke finnes på halvøya, men streifdyr av jerv og gaupe blir jevnlig observert. Det finnes en rekke små og mellomstore ferskvann og røye er den dominerende arten, men det finnes også ørret i noen av vannene.Lyngsalpene har en rekke områder med serpentinisert gabbro. Dette er ofte synlig på langt hold på grunn av sin rødlige farge og disse områdene får en særpreget flora, ofte med innslag av mange nellik-arter.

Historie og kulturminner

Lyngsalpene har vært kjent utenfor norske landegrenser langt tilbake i tid. I siste halvdel av 1800-tallet ble området et mål for båtturister fra utlandet. Fra midten av 1890-tallet begynte det å komme grupper av fotturister, vandrere og fjellklatrere som ville bestige de høye tindene.Den tradisjonelle bruken av Lyngsalpan slik vi kjenner den har basert seg på kombinasjon av landbruk og fiske. Det finnes derfor en rekke kulturminner i og rundt området som vitner om både samisk, kvensk, og norsk kultur og historie. Tar du turen langs stien utover mot Lyngstuva vil du finne flere skilt og informasjon om flere av kulturminnene. Les mer om turen til Lyngstuva her!

Formålet med vern av Lyngsalpan

Lyngsalpan landskapsvernområde ble opprettet i 2004. For Lyngsalpan er formålet med vernet å ta vare på et av Norges mest karakteristiske fjellområder som inkluderer isbreer, morener, daler og geologiske forekomster med det biologiske mangfoldet, de kulturminnene og den kulturpåvirkning som preger landskapet. Vernet skal dermed forhindre inngrep som i vesentlig grad kan endre landskapets karakter. En ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor landskapsvernområdet er viktig for den samiske kulturen, næringsutnyttelsen og området skal kunne brukes til reindrift.

Friluftsloven gjelder

Når du ferdes i landskapsområdet så gjelder den norske friluftsloven. Du kan ferdes fritt til fots i verneområdet og ha mulighet til naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging, i henhold til andre lover.Vernereglene erstatter ikke andre lover og regler, men gjelder side om side. Det viktigste er at all ferdsel i området skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

Adkomst til Lyngsalpan

Du kan velge å fly til Tromsø, deretter leie bil eller ta bussen til for eksempel Lyngseidet. Du tar av fra E6 ved Storfjord og følg riksvei 868 nordover mot Lyngseidet og det finnes flere mindre veier på begge sider av halvøya du kan ta, utenom på østsiden nord for Koppangen.Ellers går det daglige fergeavganger mellom Olderdalen ved E6 og Lyngseidet.