Etablerer historisk destinasjonsforum i nord
©Aurora Spirit Destilleri

Etablerer historisk destinasjonsforum i nord

Dato: 03.03.2021

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge vil jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv, og etablerer derfor et offisielt destinasjonsforum.

Et tett og formalisert samarbeid i nord er viktig for å sikre en mer helhetlig reiselivsutvikling, på tvers av kommuner, destinasjoner og fylker. Kravene fra gjestene blir større i fremtiden, på alt fra opplevelser, kvalitet og sikkerhet, til bærekraft. Vi har et ansvar for også å hensynta lokalsamfunnene der vi driver turismen, sier Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Tiden er moden

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge har besluttet å samle seg i et felles nettverk – Destinasjonsforum Nord, og denne uken har de 14 reiselivssjefene, fra Helgeland i sør til Svalbard i nord, signert på et felles mandat som Destinasjonsforum Nord skal jobbe for.

Tiden er moden, kanskje overmoden, for å ta et steg i den retningen vi gjør nå. Vi tar tak i egen situasjon og utfordringer, ser fremover, tenker nytt, og utvikler den delen av norsk reiseliv som vi representerer. Det gjør at vi vil stå bedre rustet i fremtiden, sier Line Renate Samuelsen, reiselivssjef i Destination Lofoten.

Forumet har følgende mandat: Destinasjonsforum Nord skal

  • gjennom felles strategisk arbeid, kunnskapsdeling og samarbeid sikre økt kraft i destinasjonsselskapene i Nord-Norge.
  • bidra til destinasjonsselskapenes relevans og profesjonalitet overfor reiselivsnæringen og lokalsamfunnene.
  • være et talerør for saker som berører reiselivsnæringens og destinasjonsselskapenes interesseområder. Felles uttalelser fordrer enighet om saksformuleringene.

Vi er sultne på å utvikle nordnorsk reiseliv for morgendagens reiseliv sammen, og vil møte utfordringer med innovative løsninger. Destinasjonsledelsen i nord innehar mye kompetanse som nå forenes i et sterkt og nytenkende nettverk, sier Lise Janita Hansen, reiselivssjef i Visit Narvik.

Bærekraftig forretningsmodell

I Destinasjonsforum Nord skal vi sammen styrke destinasjonsselskapenes posisjon, løse felles utfordringer og bevege oss mot bærekraftige strukturer. Forumet er starten på et etterlengtet og viktig samarbeid på destinasjonsnivå, sier Marianne Berg, reiselivssjef i Visit Nordkapp.

Gjennom å etablere nettverket ønsker destinasjonsselskapene å utvikle destinasjonsleddet i en mer bærekraftig retning, samt effektivisere reiselivsutviklingen i nord.

Det gjøres mye godt arbeid på destinasjonsnivå over hele landsdelen. At vi tenker og jobber mer strategisk sammen, gjør at vi står sterkere i møtet med fremtiden og i arbeidet med å utvikle bærekraftige reisemål, sier Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø-region.

En av utfordringene destinasjonsforumet vil jobbe med er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for fremtidens destinasjonsselskap.

Oppgavene til destinasjonsselskapene har endret seg fra primært å markedsføre destinasjoner til å bli viktige aktører innen reisemåls- og samfunnsutvikling. Forumet gjør at arbeidet som legges ned profesjonaliseres, sier Georg Sichelschmidt, reiselivssjef i Visit Lyngenfjord.

Nettverket skal ikke arbeide med markedsføring, aktivt salg eller daglig drift av destinasjonene, men vil ta tak i forskjellige problemstillinger og oppgaver rundt destinasjonsledelse og besøksforvaltning som destinasjonsselskapene i stadig større omfang håndterer.

Jeg ser frem til å få på plass et formelt forum som skal bidra til enda større samhandling i reiselivet i Nord-Norge, og synligjøre hvordan «destinasjonsfamilien» i nord jobber kontinuerlig og aktivt sammen for å utvikle et bærekraftig reiseliv, sier Jan-Erik Kristoffersen, daglig leder i Visit Harstad.

Møter den nye nasjonale reiselivsstrategien

Sterke ressurser, høy fagkompetanse og fremtidsrettede destinasjonsselskaper er bransjens svar på oppgraderingen til versjon 3.0 i samhandling, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen.

Nettverket skal jobbe i henhold til Norges nye nasjonale reiselivsstrategi, som lanseres nå i mars, samt tett opp mot de lokale reiselivsstrategiene. Det er viktig for å sikre en god sammenkobling av strategiene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå slik at man trekker i samme retning.

Destinasjonsforum Nord blir en viktig møteplass. Her får vi muligheten til å dra veksler på kompetansen og erfaringen som våre destinasjonskollegaer i hele Nord-Norge har. Sett i lys av krisen som reiselivet er inne og utfordringene vi står ovenfor, så er fellesskap viktigere enn noen gang, sier Ann-Kristin Rønning Nilsen, reiselivssjef i Visit Bodø.

Styrke destinasjonsleddet

Destinasjonsforumet skal ikke konkurrere med etablerte strukturer i norsk reiseliv, men har som mål å styrke eget «ledd» i reiselivsstrukturen. Initiativet ønskes velkommen av landsdelsselskapet NordNorsk Reiseliv.

Vi er opptatt av en robust destinasjonsstruktur for å kunne utvikle ei bærekraftig reiselivsnæring i landsdelen. Dette er et godt tiltak som vil bidra til større samhandling mellom destinasjonsselskapene i Nord-Norge som nettopp vil støtte opp om utviklingen av næringen og lokalsamfunnene, sier administrerende direktør, Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv.

 
Om Visit Lyngenfjord

Visit Lyngenfjord er et destinasjonsselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord- Troms. Visit Lyngenfjord jobber med å utvikle reiselivet i regionen, markedsføre regionen og driver med salg på vegne av sine medlemsbedrifter. Les mer om Visit Lyngenfjord her.

Pressekontakt:
Georg Sichelschmidt (reiselivssjef)
Tlf. +47 45465898
Epost: georg@visit-lyngenfjord.com