Presentasjon av skiltmalen - skiparkeringsplasser Lyngen
©Visit Lyngenfjord

Skiltmal for skiparkeringsplasser

Rapport fra prosjektet om skiltmal for skiparkeringsplasser.

Prosjektmål

Et økende antall tilreisende skiturister bruker leiebil som transportmiddel og det er stort behov for tilrettelagt parkering i de mest belastede områdene. Behovet for informasjon, spesielt i forhold til sikkerhet, er også stort, og prosjektet ønsket å utvikle en skiltmal for å tilrettelegge for lokal og generell informasjon på best mulig måte.

  1. Utvikle en mal for informasjonsskilt
  2. Sette opp skiltene på 10 parkeringsplasser i Kåfjord og Lyngen
  3. Kartlegge erfaringer fra prosjektet
Forventede resultater og de faktiske oppnådde resultater i prosjektet 

Forventete resultater:

Økt tilgang til riktig sikkerhetsinformasjon som vil føre til at flere blir kjent med gode sikkerhetsrutiner, hvilke kanaler man bruker for å varsle om hendelser og ikke minst hvor man finner grundig offisiell informasjon knyttet til skredvarsling og annen sikkerhetsinformasjon.

Faktisk oppnådde resultater:

Resultatet ble et informasjonsskilt som spør alle skigåere på utvalgte parkeringsplasser om de har vurdert skredfaren. Skiltene er designet slik, at det er minst mulig informasjon, men det aller viktigste er synlig. (De utvalgte parkeringsplassene er basert på kartlegging av hvilke toppturer som er de mest populære i regionen)
Skiltene ble satt opp på to parkeringsplasser i Kåfjord og Lyngen. De resterende skiltene er ferdig produsert og skal settes opp i løpet av 2017, når de resterende parkeringsplassene er ferdig utbedret.

Resultatmålingen:

Først etter vintersesongen 2016-2017 vil vi få de første tilbakemeldingene fra sluttbrukerne (skituristene) om de har sett skiltene og om skiltene har sørget for at de gikk gjennom sikkerhetsrutinene deres.

Forventede effekter, de faktisk oppnådde effekter i prosjektet og eventuelle fremtidige effekter

Forventede effekter var:

  • Utvikling av mal for informasjonsskilt som vil føre til at andre kommuner og regioner i Troms kan utvikle egne prosjekt rundt utfartsparkering uten kostnadene knyttet til utvikling av god sikkerhetsinformasjon. En felles mal for dette vil føre til god gjennkjennbarhet og en egen standard for dette i Troms.
  • Økt eksponering av hvor man finner riktig sikkerhetsinformasjon vil føre til at flere blir kjent med gode sikkerhetsrutiner og hvilke kanaler man bruker for å varsle om hendelse, samt finner oppdaterte skredvarsler.
  • Bedre tilrettelegging for utfartsparkering vil føre til en bedre opplevelse for skiturister, samt et lavere konfliktnivå mellom skiturister og lokalbefolkning. Flere og bedre parkeringsplasser vil dessuten være et viktig gode for lokalbefolkningen i og med at disse også er ivrige brukere av fjell og utmark.

Oppnådde effekter:

Etter skiltene ble satt opp, kom det raskt en artikkel i lokalavisa og diskutert i lederinnlegget til sjefredaktøren, om at dette er et tiltak som er like viktig som «skilt for fartsgrenser, enveiskjøring og farlige svinger».

Dermed er effekten allerede per i dag veldig positiv og vi tror at det gir ringvirkninger og at andre kommuner ønsker å sette opp tilsvarende skilt på sine ski-parkeringsplasser.

Vi er også blitt forespurt om det er mulig å sette opp skiltene på parkeringsplasser for skuterkjørere.

I hvert fall er skiltene et godt signal for befolkning og besøkende at man ønsker gjester velkommen til å bruke vår fantastiske natur og at man vise et offentlig engasjement for å hindre skredulykker.

Fremtidige effekter i forhold til forebygging av skredulykker er for tidlig å si noe om, da skiltene ikke har vært synlige gjennom en skisesong.

Videreføring etter prosjektets slutt

10 skilt er produsert, 4 for Kåfjord kommune og 6 for Lyngen kommune. I hver kommune ble det montert ett skilt. I løpet av 2017 skal de resterende skiltene settes opp, etter Lyngen kommune og Kåfjord kommune har utbedret de endelige parkeringsplassene. Skiltene blir kun satt opp på de parkeringsplassene som er utgangspunkt for populære skiturer. Basert på en kartlegging av populære toppturer i regionen.

Skiltmalen er også sendt inn til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge ønsker at skiltmalen skal bli en del av den nasjonale Merkehandboka, som skal fornyes i 2017 (dette er ikke avgjort per dags dato).

Rettigheter må da diskuteres direkte mellom Innovasjon Norge og Troms Fylkeskommune.
 
Hvis skiltmalen blir innlemmet i den nasjonale Merkehandboka, kan malen blir brukt nasjonalt og settes opp i hele landet på populære vinterutfarts-parkeringsplasser.

Gjennomføring av planlagte aktivitetene.

Følgende aktiviteter var planlagt:

Mars 2016:
Første møte med alle involverte

April 2016:
Møte med selskapet som skulle utvikle skiltmalen
Testing av skiltmal og vurdering

Mai 2016:
Levering av innhold fra Visit Lyngenfjord og Up North BA
Levering av endelig skiltmal

Juni/Juli:
Montering av skilt på utvalgte skiparkeringsplasser

Avvik fra planlagte aktiviteter:

Vi startet senere enn planlagt pga. at de involverte var opptatt med skisesongen (guide, skredvarsel).

Første fellesmøte ble gjennomført i mai 2016 på Lyngseidet, hvor det var 6 deltakere tilstede.

Deretter ble det diskutert videre via telefon og e-post samtaler fram til endelig resultat.

Tank Design som fikk oppdraget om å utvikle skiltmalen, har vært veldig aktiv og engasjert i å følge opp diskusjonen.

Juli – August lavt aktivitetsnivå pga. fellesferie.

I september ble man enige om en endelig skiltmal.

I oktober fikk Lyngsalpan Vekst i oppdrag å produsere skiltene og i slutten av oktober ble de første skiltene satt opp.
 
Suksesskriteriene for gjennomføringen av prosjektet og utfordringer underveis.

Suksesskriteriene var at prosjektgruppen bestod av skredeksperter, tindeveileder, kommunen, det lokale reisemålselskapet og et dyktig design byrå.

Dette er nøkkelen til at prosjektet er godt forankret politisk, administrativt og hos næringsaktører.

Utfordringer var at prosjektlederne måtte følge opp mange av de involverte mer enn planlagt. Dermed ble det en større arbeidsbelastning enn planlagt.

Publikasjoner rundt prosjektet

Med unntak av tildelingsnyheten på nrk.no og radio 14.04.2016 har det ikke blitt publisert noen informasjon før første skilt var montert.

Noen dager etter montering av det første skiltet kom en artikkel i lokalavisa (se vedlagt avisutklipp fra 05.11.2016 i Framtid i Nord). Deretter ble skiltet også tatt opp som godt eksempel og at tilsvarende skilt bør stå overalt, fra sjefsredaktøren i samme avis.

NVE/varsom, Visit Lyngenfjord og Up North vil bruke skiltet som eksempel på hvordan kommuner og lokale reisemålsselskap kan sørge for at besøkende blir enda bedre informert om sikkerhet.

Det er planlagt fra varsom.no å presentere skiltet på ulike møter og de ønsker at det settes opp i hele landet. NVE presenterte skiltmalen på en skredkonferanse i Canada (Oktober 2016) som et godt eksempel for å informere om skredvarsel.

Dette forventes flere publikasjoner framover.

Troms fylkeskommune blir alltid nevnt av oss som medfinansier og er også synlig på skiltet.
 
Resumee: 

I lederinnlegget i Framtid i Nord (8.11.2016) skrev sjefredaktøren:  «Skiltet i Djupvik [første skilt som ble satt opp] er livsviktig, like viktig som skilt for fartsgrenser, enveiskjøring og farlige svinger. Blir du ikke varslet i tide, kan det fort gå skrekkelig galt.»

Utgangspunktet for denne skiltmalen var skredulykker i Lyngsalpene som førte til diskusjoner, hvordan når man ut med informasjon til alle om skredfare og skredvarsler.

Det finnes en del av skigåerne som man ikke når gjennom de etablerte kanalene og ikke alle skigåere vil informere seg godt nok før de starter på tur om skredfaren.

Alle skigåere starter fra en parkeringsplass for å gå på tur. Dette er siste mulighet for å nå dem. Vi har derfor samlet en gruppe med eksperter (Tindeveileder, Skredekspert), de involverte kommunene, det lokale reisemålselskapet og et designbyrå for å lage et skilt som skal fungere som siste påminnelse til alle som skal på tur: Har du vurdert skredfaren?

Skiltet ble laget enkelt, uten å gi alt for mye informasjon, med fokus på det viktigste, og det er spørsmålet om man har vurdert skredfaren!

Skiltet skal settes opp på alle populære ski-parkeringsplasser i Lyngen og Kåfjord. I tillegg er skiltmalen fritt tilgjengelig for alle andre kommuner i Troms å bruke.

Dermed har Troms Fylkeskommune bidratt til at det forhåpentligvis blir færre ulykker i fjellene.

Vi ønsker alle en god og trygg skitur!